KVALITA

DM 01: POLITIKA IMS

POLITIKA KVALITY

Strategickým zámerom spoločnosti SELOS, s.r.o. Je poskytovanie takej šírky a kvality na seba navzájom nadväzujúcich produktov v oblasti priemyslu, ktoré zabezpečia trvalé a opakujúce sa obchodné vzťahy so zákazníkom.

Politika integrovaného systému riadenia vychádza z chápania súvislostí medzi plnením požiadaviek zákazníkov a vplyvu s tým spojených činností na životné prostredie. Manažment spoločnosti plánuje a realizuje svoj rozvoj s ohľadom na minimalizáciu nepriaznivých vplyvov svojej činnosti na životné prostredie.

Pre splnenie tohto zámeru sa zaväzujeme:

 1. Trvalo zabezpečovať a zvyšovať spokojnosť zákazníkov
 2. Trvalo zlepšovať efektívnosť manažérskeho systému kvality

K tomu sa prijímajú nasledovné zásady:

 • zvyšovať kvalifikáciu a zabezpečovať odborný rast zamestnancov zisťovaním ich potrieb
 • vytvárať vzájomné výhodné vzťahy s dodávateľmi založené na dôvere, korektnosti, vysokej kvalite poskytovaných produktov
 • posilňovať postavenie spoločnosti na priemyselnom trhu etickými prostriedkami
 • vytvárať vhodnú infraštruktúru a pracovné prostredie pre zamestnancov a zákazníkov

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Pri uvedomovaní si narastajúcich problémov so životným prostredím sa spoločnosť SELOS, s.r.o. rozhodla vyhradiť potrebné zdroje a vynaložiť úsilie na prevenciu znečisťovania životného prostredia.

K dosiahnutiu účinnosti rozvážneho environmentálneho správania sa spoločnosti s rešpektovaním legislatívnych požiadaviek sa zaväzujeme k nasledovnému:

 1. Ochrana životného prostredia
 2. Prevencia znečisťovania životného prostredia vo všetkých sférach činnosti našej spoločnosti.
 3. Sústavné zlepšovanie systému environmentálneho manažérstva
 4. Dodržiavanie príslušných právnych a iných požiadaviek

K dosiahnutiu týchto požiadaviek sa zameriame na:

 • monitoring vznikajúcich environmentálnych aspektov
 • hospodárne narábanie s kovovými odpadmi
 • osvetu medzi zamestnancami za účelom pravidelného rozvíjania environmentálneho povedomia

POLITIKA BOZP

Neodmysliteľnou súčasťou kvalitného pracovného procesu vo všetkých činnostiach vykonávaných v spoločnosti SELOS, s.r.o. je bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci. Dohľad nad BOZP spoločnosť chápe ako rovnocennú a neoddeliteľnú súčasť plánovania a plnenia pracovných procesov. Preto sa zaväzujeme:

 1. Zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné podmienky týkajúce sa prevencie pracovných úrazov a poškodení zdravia
 2. Zabezpečiť trvale sa zlepšujúci výkon BOZP v súlade s potrebami spoločnosti
 3. Dodržiavať príslušné záväzné požiadavky
 4. Informovať všetkých pracovníkov a zabezpečiť ich spoluúčasť

K dosiahnutiu týchto požiadaviek sa zameriame na:

 • osvetu medzi zamestnancami za účelom protiúrazovej prevencie
 • trvalé znižovanie rizík, ohrození a nebezpečenstiev
 • zainteresovanie všetkých zamestnancov na komunikácii pri vyhľadávaní a zavadzaní nových pracovných postupov

V Trenčíne dňa 7.1.2019, Ing. Kamil Lipták, konateľ

PRIHLÁSTE SA K ODBERU NOVINIEK

  Ľudovíta Stárka 16A
  SK-911 05 Trenčín
  Slovenská republika